ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 เม.ย. 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานกิจการสภาฯ)
21 ต.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานนโยบายและแผน)
15 ต.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานนโยบายและแผน)
20 ธ.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สำนักงานปลัดฯ
18 ธ.ค. 2561 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ ทุกกอง
17 ธ.ค. 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต
อบต.หนองแวง และสถานีผลิตน้ำประปาบ้านคูขาด กองช่างและสำนักงานปลัดฯ
03 ธ.ค. 2561 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2561
อบต.หนองแวง, และที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน