วิสัยทัศน์/พันธกิจ
              วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มุ่งสู่มาตรฐาน 4 ดี “คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี”
               
              พันธกิจ (
Mission)  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
           เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้  จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ดังนี้
               1. มุ่งพัฒนาคนให้คุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม
               2. มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดูแล เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
               3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
               4. พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ การคมนาคม ไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               5. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
               6. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและการสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
               7. พัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
               8. พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสาสนเทศให้ทันสมัย
               9. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ สร้างความเป็นเอกภาพสมานฉันท์