"หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติสวยงาม"
โครงการประกวด “หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติสวยงาม”
หลักคิด
“ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย” เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะนำพา