ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
หนังสือราชการ
21 ก.ย. 2558 21/09/58 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕8 (ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
21 ก.ย. 2558 21/09/58 การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาท (ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
15 ก.ย. 2558 14/09/58 ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค Adobe Acrobat Document
15 ก.ย. 2558 14/09/58 ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower Water Treatment Process ( 4 in 1 System) Adobe Acrobat Document
15 ก.ย. 2558 14/09/58 หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ Adobe Acrobat Document
15 ก.ย. 2558 14/09/58 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document
15 ก.ย. 2558 14/09/58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕8 Adobe Acrobat Document
15 ก.ย. 2558 14/09/58 ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document
15 ก.ย. 2558 14/09/58 สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
15 ก.ย. 2558 14/09/58 เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดสุรินทร์ และร่วมพิธีอำลาตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดสุรินทร์ Adobe Acrobat Document
24 ส.ค. 2558 24/08/58 ขอส่ง “จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน” Adobe Acrobat Document
24 ส.ค. 2558 24/08/58 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document
24 ส.ค. 2558 24/08/58 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS Adobe Acrobat Document
24 ส.ค. 2558 24/08/58 มติ ก.อบต. (อบต.ณรงค์) Adobe Acrobat Document
24 ส.ค. 2558 24/08/58 การรายงานข้อมูลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 Adobe Acrobat Document
19 ส.ค. 2558 19/08/58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕8 Adobe Acrobat Document
19 ส.ค. 2558 19/08/58 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ Adobe Acrobat Document
19 ส.ค. 2558 19/08/58 การรายงานผลการดำเนินการ Adobe Acrobat Document
18 ส.ค. 2558 18/08/58 การยื่นเสนอขอรับการประเมินโบนัสปี พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document
18 ส.ค. 2558 18/08/58 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง Adobe Acrobat Document
18 ส.ค. 2558 18/08/58 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document
18 ส.ค. 2558 18/08/58 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕8 Adobe Acrobat Document
15 ส.ค. 2558 14/08/58 ขอความอนุเคราะห์จัดประชุมผู้บริหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2558 (อบต.ตรวจ) Adobe Acrobat Document
15 ส.ค. 2558 14/08/58 เชิญประชุมผู้บริหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2558 Adobe Acrobat Document
15 ส.ค. 2558 14/08/58 เชิญประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร (ที่ทำการปกครอง อ.ศรีณรงค์) Adobe Acrobat Document
15 ส.ค. 2558 14/08/58 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "ธรรมาภิบาลกับผู้บริหารท้องถิ่นในยุคเปลี่ยนผ่านและบทบาทการใช้อำนาจของ ป.ป.ช." Adobe Acrobat Document
15 ส.ค. 2558 14/08/58 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPls) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
15 ส.ค. 2558 14/08/58 รายงานสถานการณ์ทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2558 (ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
14 ส.ค. 2558 13/08/58 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
14 ส.ค. 2558 13/08/58 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document
14 ส.ค. 2558 13/08/58 การบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือส่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 Adobe Acrobat Document
14 ส.ค. 2558 13/08/58 แนวทางปฏิบัติการอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า Adobe Acrobat Document
14 ส.ค. 2558 13/08/58 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document
14 ส.ค. 2558 13/08/58 ขอเชิญประชุม Adobe Acrobat Document
12 ส.ค. 2558 11/08/58 การทูลเกล้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. Adobe Acrobat Document
12 ส.ค. 2558 11/08/58 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะเงินงบประมาณปี 2555 – 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน Adobe Acrobat Document
12 ส.ค. 2558 11/08/58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ การบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ Adobe Acrobat Document
12 ส.ค. 2558 11/08/58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ 7/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558 Adobe Acrobat Document
12 ส.ค. 2558 11/08/58 การกำหนดโครงสร้างฝ่ายภายในส่วนราชการกอง ระดับ 7 ของ อปท. Adobe Acrobat Document
12 ส.ค. 2558 11/08/58 การแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) Adobe Acrobat Document
12 ส.ค. 2558 11/08/58 ความหมายของมาตรา 5(4) แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 Adobe Acrobat Document
12 ส.ค. 2558 11/08/58 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 Adobe Acrobat Document
12 ส.ค. 2558 11/08/58 ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน อปท. Adobe Acrobat Document
12 ส.ค. 2558 11/08/58 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Adobe Acrobat Document
12 ส.ค. 2558 11/08/58 เชิญประชุมหารือข้อราชการ Adobe Acrobat Document
07 ส.ค. 2558 7/08/58 การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด Adobe Acrobat Document
07 ส.ค. 2558 7/08/58 แจ้งให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี Adobe Acrobat Document
07 ส.ค. 2558 7/08/58 ซักซ้อมแนวปฏิบัติคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด Adobe Acrobat Document
06 ส.ค. 2558 6/08/58 การส่งเอกสารขอเบิกเงินล่าช้า (หนองแวง) Adobe Acrobat Document
06 ส.ค. 2558 6/08/58 การส่งเอกสารขอเบิกเงินล่าช้า (ณรงค์) Adobe Acrobat Document
06 ส.ค. 2558 6/08/58 การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท. Adobe Acrobat Document
06 ส.ค. 2558 6/08/58 การนำส่งเงินรายได้ อปท Adobe Acrobat Document
06 ส.ค. 2558 6/08/58 โครงการอบรมวิปัสนากัมมัฏฐานเพื่อปรองดองสมานฉันท์เชิงพุทธคืนความสุขให้ประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 (ปกครอง)(ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
06 ส.ค. 2558 6/08/58 โครงการสุรินทร์สวยสดใสด้วยผ้าไหมสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (พช. Adobe Acrobat Document
06 ส.ค. 2558 6/08/58 การหารือการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดสุรินทร์เพื่อความเป็นเลิศ (ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
06 ส.ค. 2558 6/08/58 ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น Undo Adobe Acrobat Document
06 ส.ค. 2558 6/08/58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2558)(ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
06 ส.ค. 2558 6/08/58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2558) (ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
06 ส.ค. 2558 6/08/58 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2558 Adobe Acrobat Document
05 ส.ค. 2558 5/08/58 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
05 ส.ค. 2558 5/08/58 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (ด่วนที่สุด) Adobe Acrobat Document
05 ส.ค. 2558 5/08/58 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว Adobe Acrobat Document
05 ส.ค. 2558 5/08/58 โครงการสร้างเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ของจังหวัดสุรินทร์ Adobe Acrobat Document
05 ส.ค. 2558 5/08/58 การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document
05 ส.ค. 2558 5/08/58 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ Adobe Acrobat Document
28 ก.ค. 2558 27/07/58 แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  Adobe Acrobat Document
28 ก.ค. 2558 27/07/58 ผลคะแนนการประเมิน Core Team ประจำปี 2558  Adobe Acrobat Document
28 ก.ค. 2558 27/07/58 ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข  Adobe Acrobat Document
28 ก.ค. 2558 27/07/58 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  Adobe Acrobat Document
28 ก.ค. 2558 27/07/58 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  Adobe Acrobat Document
28 ก.ค. 2558 27/07/58 การส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน  Adobe Acrobat Document
28 ก.ค. 2558 27/07/58 เปลี่ยนแปลงวันประชุม  Adobe Acrobat Document
28 ก.ค. 2558 27/07/58 ขยายเวลาในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ระบบ CCIS)   Adobe Acrobat Document
28 ก.ค. 2558 27/07/58 แนวทางการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  Adobe Acrobat Document
28 ก.ค. 2558 27/07/58 แนวทางการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  Adobe Acrobat Document
28 ก.ค. 2558 27/07/58 ประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด)  Adobe Acrobat Document
23 ก.ค. 2558 23/07/58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document
23 ก.ค. 2558 23/07/58 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Adobe Acrobat Document
23 ก.ค. 2558 23/07/58 คู่มือการจัดแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document
23 ก.ค. 2558 23/07/58 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ อปท. Adobe Acrobat Document
23 ก.ค. 2558 23/07/58 การจัดทำคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 Adobe Acrobat Document
23 ก.ค. 2558 22/07/58 รายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย Adobe Acrobat Document
23 ก.ค. 2558 22/07/58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Adobe Acrobat Document
23 ก.ค. 2558 21/07/58 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 Adobe Acrobat Document