ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มิ.ย. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มิ.ย. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 มิ.ย. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต ๑๑๗๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 59 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการค่าแรงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต ๑๑๗๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กลม ๘๖๐ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม กาแฟและอื่นๆเพื่อบริการประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 เม.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 เม.ย. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการการการจัดทำแผนชุมชนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (23 มี.ค. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการการการจัดทำแผนชุมชนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ ( (23 มี.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการค่าแรงซ่อมแซมรถโดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน ๔๐-๐๑๐๙ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 มี.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 มี.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถโดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน ๔๐-๐๑๐๙ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 มี.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 มี.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))