กองช่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อติดต่อการทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ( (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 122 ครั้ง))