งานสวัสดิการสังคม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ( (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 47 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ( (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ( (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 50 ครั้ง))