ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกเพื่อวางท่อระบายน้ำเข้าสู่สระน้ำหนองตุงลุง บ้านโนนตลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (23 ธ.ค. 2564 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน ๔๐-๐๑๐๙ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการค่าแรงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน ๔๐-๐๑๐๙ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บต ๑๑๗๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 7 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการค่าแรงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บต ๑๑๗๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักระบายน้ำเข้าสระบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ จุด บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ธ.ค. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ธ.ค. 2564 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน ๔๐-๐๑๐๙ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการค่าแรงซ่อมแซมรถโดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน ๔๐-๐๑๐๙ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยว ( (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลติดแผ่นไม้อัดพร้อมติดตั้ง ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฯ โดยวิธี ( (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้ง ตามโครงจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (23 พ.ย. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (23 พ.ย. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์สำหรับการนับคะแนนประจำหน่วย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (11 พ.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานชำรุดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและอาคารหอประชุมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (11 พ.ย. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))