ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ( (14 ต.ค. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน พ.ศ ๒๕๖๔) ( (30 ก.ย. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ ( เดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๔ - เดือนมิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔) ( (30 มิ.ย. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือนมกราคม พ.ศ ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๔) ( (31 มี.ค. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ ( เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓) ( (11 ม.ค. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือนกรกฏาคม พ.ศ ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน พ.ศ ๒๕๖๓) ( (05 ต.ค. 2563 | อ่าน 39 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ ( เดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๓) ( (17 ก.ค. 2563 | อ่าน 38 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือนมกราคม พ.ศ ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๓) ( (17 เม.ย. 2563 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประการศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ( เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๒ - เดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒) ( (30 ม.ค. 2563 | อ่าน 43 ครั้ง))