คณะผู้บริหาร

นายวัชเรนทร์ เหมือนหมาย
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เบอร์โทรศัพท์ 0933239188