สมาชิกสภา

นายจำลอง สุวรรณนุช
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เบอร์โทรศัพท์ 089-847-4264

นายลิขิต ขันธวัตร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เบอร์โทรศัพท์ 080-910-4848

นายณัฐนันท์ ยาจิตร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เบอร์โทรศัพท์ 082-152-8033

นายสมพงษ์ เขตนิมิต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 093-484-6793

นายคมกฤช อินทร์ตา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 090-825-4238

นางสาวพรไพลิน สมใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 082-206-1458

นายมนูญ อินทบิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 093-558-6618

นายศิริศักดิ์ ศรีวะรมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทรศัพท์ 093-061-7060

นางสมศรี ป้องงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทรศัพท์ 082-148-0867

นายพัน เพชรตระการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทรศัพท์ 062-894-4628

นางบังอร ศรีเสมอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทรศัพท์ 061-047-6709