สำนักงานปลัดฯ

นายวัชเรนทร์ เหมือนหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เบอร์โทรศัพท์ 093-323-9188, 086-261-8585

นายวัชรากร คำพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
เบอร์โทรศัพท์ 093-324-1699

นายศิวกร จิตรโคตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 087-643-7927

นายวัลลภ ทองอ้ม
พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)
เบอร์โทรศัพท์ 083-382-1524

นายสมศักดิ์ บุญประจำ
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
เบอร์โทรศัพท์ 080-729-0465

นายคมคาย ยาจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 093-504-1885

นางสาวเพ็ญพักตร์ ปราศรัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางภาวิณีย์ มณีเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 080-003-6091

นางสาวปราณี นิเวช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-015-4491

นายแสนฤทธิ์ ยาจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 098-356-2003

นางสาวเกศฎากานต์ จันทร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 0630312502

นางสาวธัญธรณ์ ภู่ทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 0885951116