กองคลัง

นายบุญโฮม ทองอ้ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 082-200-6807

นางมณีรัตน์ บุตรลักษณ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-989-3911

นางพันธ์ทิพย์ เขตนิมิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-955-8902

นางสาวละอองดาว นาคดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ 086-246-1338

นางกัญชพร ศรีหา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)
เบอร์โทรศัพท์ -

นางสาวภิญญาพัชญ์ ทองอ้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 086-833-9842

นางสาวชาลิสา สิทธิ์ศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-824-4704

นางสาวเบ็ญจมาศ สายคง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ -

นางสาววาสิทธิ์ฐี นามอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ -