กองช่าง

นายวัชเรนทร์ เหมือนหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 093-323-9188 , 086-261-8585

นายวีระศักดิ์ โอษฐ์งาม
พนักงานจ้างทั่วไป (งานโยธา)
เบอร์โทรศัพท์ 080-197-4408

นายเจริญ ปราศรัย
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานผลิตน้ำประปา)
เบอร์โทรศัพท์ 089-637-5394

นางสาวสุภาพร บุญประจำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 092-350-9309

นายโสพิศ ทองอ้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 061-083-1044

นายสลิด ศรีหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 098-985-0823

นายวันฉัตร รุ่งสุริยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 065-535-2893