กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัชปรัศว์ แสงทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 093-036-5428 , 090-245-2110

นางสาวบัวใล บุญเหมาะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-285-3835

นางณภัทร สุวรรณ์นุช
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 085-771-3390

นางสาวสมจิตร ศิลาชัย
ครู
เบอร์โทรศัพท์ 084-621-4138 , 085-768-9063

นางน้ำฝน ทะเรรัมย์
ครู
เบอร์โทรศัพท์ 081-383-3891

นางสาลีวรรณ ดวงศรี
ครู
เบอร์โทรศัพท์ 093-482-5254

นางสาวดาวประกาย ทองอ้ม
ครู
เบอร์โทรศัพท์ 085-696-5243

นางกรรณิกา แหวนเงิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทรศัพท์ 098-532-1027

นางขวัญจิตร อาจิณพัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 084-774-7177

นางสาวอมรรัตน์ ทองคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 094-481-4799

นางสาวสุจินดา บุญประจำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 088-472-4833

นางสาวณัฐยา ศรีหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 080-551-6932